Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en personeelsleden. De MR wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben op verschillende onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. De ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door ouders gekozen.

De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat andere ouders aanwezig mogen zijn bij vergaderingen maar dat ze niet mee vergaderen. De data van de vergadering treft u hieronder aan.

Middels dit bericht willen we de ouders op de hoogte brengen van de zaken die besproken worden tijdens de MR-vergaderingen. Hieronder treft u een kort overzicht aan:

  • De formatie
  • De begroting
  • Regelingen van de vakbond
  • Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel
  • Het veiligheidsbeleid
  • Meerjarenplan
  • Arbo-keuring

Mocht u als ouder vragen hebben over één van deze zaken of over andere zaken die op school spelen, dan kunt u altijd één van de MR-leden aanspreken. Dat mag zowel een personeelslid als ouder zijn.

De MR heeft sinds dit jaar ook een e-mailadres waar u met vragen en/of opmerkingen terecht kunt: mr.deroerganger@cbo-meilan.nl

Ook op de website van de school kunt u terecht voor informatie. Hier zullen onder andere de notulen en vergaderdata gepubliceerd worden.

Leden van de MR:

Namens het personeel:
Froukje Bokhorst
Henja Zeeders

Namens de ouders:
Mariëlle Rijkaart
Jan Steven Jansma

De MR vergadert op dinsdagmiddag van 16:30 tot 18:00 op de volgende data:
Dinsdag 26-11
Dinsdag 21-01
Dinsdag 24-03
Dinsdag 12-05
De laatste vergaderdatum zal in juni zijn, deze is nog niet definitief.
Pagina delen: