Taalplan Frysk

In filmteam hat koartlyn by ús skoalle west om in film te meitsjen oer ús ûnderwiis Frysk & ús taalplan Frysk.

Besjoch de fideo hjirûnder!